ร่มพลังงานแสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิศวะโชติค์ จองบุญวัฒนา, เมธัส ศิลาโชติ, พิพัฒน์ สามสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาแหล่งพลังงานทดแทนมาใช้ทดแทน พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ที่มีอยู่จํากัดและมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ ศึกษาประโยชน์ของ พลังงานแสงอาทิตย์และการนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทน และ นําเสนอแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย