ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำหมุนเวียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวุฒิ งามปัญญา, ศิวัช สีหะวงษ์, ตันติกร สุทนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ แรงดันน้ำในการให้กำเนิดกระแสไฟฟ้า