แอพลิเคชั่นวัดความสุกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์, ปาราเมศ โชติพงค์, ธนภัทร จงสุพรรณพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุเรียน คือ ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูง ทำให้การซื้อทุเรียนต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อทุเรียน ในปัจจุบัน การตรวจสอบคุณภาพทุเรียนทำได้โดยการฟังเสียงที่เกิดจากการเคาะทุเรียน โดยสัญญาณที่ได้จากการเคาะก็จะมีความแตกต่างกันตามคุณภาพของเนื้อทุเรียน การที่บางคนไม่สามารถจำแนกสัญญาณจากการเคาะทุเรียนได้ และการผ่าทุเรียนทำให้ทุเรียนเสียมูลค่าทำให้ไม่สามารถแยกคุณภาพทุเรียนที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงควรหาวิธี Nondestructive testing ที่จะจำแนกคุณภาพเนื้อของทุเรียน มีการทำเครื่องตรวจสอบทุเรียนโดยจำแนกสัญญาณจากการเคาะทุเรียน หากเราสามารถสร้างแอพที่สามารถจำแนกคุณภาพของเนื้อทุเรียนได้จากการวัด acoustic feature ของเสียงเคาะทุเรียนจะทำให้ลดปัญหาการจำแนกทุเรียนได้