แอพการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกข้าวและทำนายผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรสิทธิ์ หวังผล, ชฎิลธร ลาภทรงสุข, สุทธิทัต สานสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิทัศน์ ศรีพงษ์พันธ์, สิทธิโชค โสมอ่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำโครงงานนี้ เป็นการสร้างแอพพลิเคชั่นและเว็บแอพเพื่อช่วยเหลือชาวนาในการปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นการเลือกข้าวที่จะปลูกในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย การดูผลผลิตล่วงหน้า การดูแลนาข้าวผ่านระบบดาวเทียมและการแสดงราคาล่าสุดของข้าวในแต่ละโรงสีข้าวทั่วประเทศ เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลนั้นยากต่อการเข้าถึงของชาวนาและการดูแลที่ลำบาก ทำให้โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายหลักในการ สร้างแอพพลิเคชั่นที่ใช้ได้จริงและใช้งานไม่ยาก

โดยในการทำโครงงานนี้ เริ่มทำโดยการหาฐานข้อมูลที่จำเป็นจากนั้นจึงทำการทำความสะอาดข้อมูล (cleansing data) นั้นทั้งหมดเพื่อนำมาเขียนโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในภาษาไพธอน แล้วดัดแปลงให้เป็นตัวกลางเชื่อมต่อส่งผลไปยังเว็บแอพพลิเคชั่นที่เขียนไว้ในจาว่าสคริปต์ ต่อมาจึงนำเข้าฟังก์ชั่นแผนที่เข้ามาเพื่อสร้างหน้าจอป๊อปอัพที่แสดงผลค่าความเหมาะสมในการปลูกข้าวพื้นแข็ง หรือพื้นอ่อนในบริเวณนั้น สุดท้ายคือการเชื่อมต่อกับแอพดาวเทียม เพื่อนำข้อมูลดาวเทียมมาทำเป็นฟังก์ชั่นหาค่าดัชนีพรรณพืชในแผนที่ 2 มิติ จากผลการสร้างแอพพลิเคชั่นพบว่าในตอนนี้สามารถที่จะใช้ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นได้แล้วสามารถใช้งานจริงได้แล้วและข้อมูลที่อัพเดทอัตโนมัติผ่านตัวกลางเชื่อมต่อแต่ก็ยังมีข้อมูลที่ใช้เวลาอัพเดท 2 สัปดาห์ต่อครั้งในส่วนของดาวเทียม ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องในการทำนายผลผลิตข้าวพบว่าการ ใช้ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย มีความแม่นยำมากเมื่อนำข้อมูลเก่ามาทดสอบ ในส่วนของราคาข้าวได้เปิดเซิฟเวอร์ในการจัดเก็บไฟล์และทำงานอัตโนมัติเพื่อรับค่าราคาข้าวในแต่ละโรงสี โดยเว็บแอพพลิชั่นนี้ได้ลองประยุกต์ใช้จริงกับชาวนาและนาข้าวในการดูแลผลผลิต นอกจากนี้ยังคาดเดาผลผลิตได้อย่างดี โดยยังมีฟังก์ชั่นการบอกข้าวที่เหมาะสม ที่ยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์มากนัก