โครงงานนวัตกรรมอควาโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐนันท์ ข้องสาย, กฤติน วุฒิเดชารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชรพิชญ์ แสงเสน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

นวัตกรรมอควาโปนิกส์เป็นนวัตกรรที่เป็นการประยุกต์ระหว่างการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์และการเลี้ยงปลา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรใช้อย่างมีประสิทธิภาพ