ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดหยาบไพล(Zingiber Cassumunar)ในการยับยั้งเชื้อราColletotrichum gloeosporioidesที่ก่อให้เกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาซีลา สาแล, ตะวันฉาย ธานมาศ, โซเฟีย ดอเล็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทศพร โสมสิริพันธ์, ธัชพิชัย พงศ์อมรวรกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีผลผลิตทางเกษตรจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเสียหายจากเชื้อรา โดยสาเหตุสำคัญ ส่วนหนึ่งมาจากโรคแอนแทรคโนส โรคแอนแทรคโนส เป็นโรคพืชที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ปริมาณและ คุณภาพ มีเชื้อราที่มีความสำคัญ เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส ทำให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ มีพืช อาศัยมากถึง 470 สกุล ทั้งพืชตระกูลถั่ว หญ้า ผัก ไม้ผลและไม้ประดับ ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ การระบาดของโรค เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงในเขตที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เชื้อ ราสามารถเข้าทำลายได้ในทุกส่วนของพืช ทางเราจึงศึกษาการใช้สารปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส ของมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว โดยศึกษาจากประสิทธิภาพของสารสกัดร่วมระหว่างขิงและไพลความสำคัญ เป็นสาเหตุ ของโรคแอนแทรคโนส ทำให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจ มีพืชอาศัยมากถึง 470 สกุล ทั้งพืชตระกูลถั่ว หญ้า ผัก ไม้ผลและไม้ประดับ ทำให้ผลผลิตเน่าเสีย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น ไม่สามารถขนส่งระยะไกลได้ การระบาดของ โรค เกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงในเขตที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง เชื้อราสามารถเข้าทำลายได้ในทุกส่วนของพืช ทางเราจึงศึกษาการใช้สารปลอดภัยในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงหลังเก็บเกี่ยว โดยศึกษาจาก ประสิทธิภาพของสารสกัดร่วมระหว่างขิงและไพล พบว่าสารสกัดหยาบไพลสามารถยับยั้งเชื้อราที่ก่อโรคได้ดีกว่าขิง ทางเราจึงได้พัฒนาผลการทดลองจากการศึกษาประสิทธิภาพนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เป็นถุงกระดาษที่มีสารสกัดหยาบจากไพลที่สามารถยับยั้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง