เฮลตี้ ฮีลใจ เว็บไซต์เพื่อสุขภาพจิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชนก สุทธิพงษานุวัฒน์, วรรณยาภา อาวุธเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัททิยะ จันทร์อุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าประชากรในสังคมไทยต้องประสบกับปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว อีกทั้งมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ไม่ว่าจะเป็นการเครียดสะสม การกลั่นแกล้งหรือถูกรังแกในชั้นเรียน ที่ทำงาน การวิตกกังวลจากปัญหาในชีวิตประจำวัน การพักผ่อนไม่เพียงพอจากการทำงานหนัก ความตึงเครียดตลอดเวลาเนื่องจากการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง ค่าครองชีพที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับรายได้ของคนไทย หนี้สินครัวเรือน ปัญหาการว่างงานเนื่องมาด้วยโรคระบาดโควิด-19 ไม่เว้นแม้แต่การทำกิจวัตรประจำวันซ้ำ ๆ จนเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิต รวมถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง และมีแนวโน้มว่าสังคมไทยจะมีผู้ป่วยทางจิตเวชและผู้มีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะมองข้ามปัญหาสุขภาพจิตของตนไป ทั้งจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาที่ค่อนข้างมีราคาสูง ค่านิยมเกี่ยวกับปัญหาทางจิตแบบผิด ๆ ยกตัวอย่างเช่นการล้อเลียนผู้ป่วยทางจิต การมีความคิดว่าโรคทางจิตเวชเป็นโรคติดต่อ น่ารังเกียจ หรือเรียกร้องความสนใจ การไม่ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพจิต ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในระยะยาว

เนื่องด้วยสังคมไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับชีวิตประจำวันเพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการคมนาคม การค้าขาย การลงทุน การศึกษาของนักเรียนไทย การแพทย์ เป็นต้น โดยเฉพาะหลังยุคการระบาดของโรคโควิด-19 ทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตของประชากรในสังคมไทย จึงได้เลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา โดยทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันอย่างสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และพัฒนาเป็นเว็บไซต์เพื่อรักษาเยียวยา ส่งเสริมค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ถูกต้อง รวมถึงชี้ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตมากขึ้น ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและประเทศชาติได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตของประชากรไปพร้อม ๆ กัน อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์ที่ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน และช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตที่ย่ำแย่ของคนไทยในเบื้องต้น สร้างค่านิยมและความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของโรคทางจิตเวชผ่านทางเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและประเทศ เพื่อให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น