น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรุฬห์ลักษณ์ ศิริมุสิกะ, ดารภา คำศิริ, บุณณดา อินทนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด โดยมีวิธีการทำน้ำยาเช็ดกระจก คือ นำแป้งข้าวโพด แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวเจ้า เทใส่บีกเกอร์ตามด้วยน้ำเปล่าสะอาด แอมโมเนียและน้ำส้มสายชูตามปริมาณของแต่ละสูตรที่ทดลองและใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากัน รอให้แป้งข้าวโพดตกตะกอน แล้วจึงนำน้ำยาเช็ดกระจกที่ได้ไปเช็ดกระจกที่มีคราบสกปรก และเปรียบเทียบความสะอาดของน้ำยาเช็ดกระจกในแต่ละสูตร ผลการทดลองพบว่าน้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดในสูตรที่ 2 ของน้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด ซึ่งมีอัตราส่วน คือ แป้งข้าวโพด 30 กรัม น้ำเดือด 300 มิลลิลิตร แอมโมเนีย 15 มิลลิลิตร เป็นสูตรที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด