ประสิทธิผลของเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดโหระพาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรชัญญา เรืองยศ, ชารีฟ แวโดยี, สิริกร นลินเบญจพรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาแลฮะ ดีซะเอ๊ะ, สุธี จุ้งลก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิผลของเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดโหระพาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดโหระพาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ทำการสกัดสารสกัดจากใบโหระพาด้วยการกลั่นไอน้ำ ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Escherichia coli Staphylococcus aureus และ Salmonella spp. โดยวิธี Disc diffusion method หรือ วิธีแพร่ผ่านกระดาษกรอง โดยทดสอบหาบริเวณใส (clear zone) ทดสอบค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) และ ทดสอบค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถทำลายเชื้อแบคทีเรีย (MBC) โดยวิธี micro-dilution broth susceptibility assay จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของเจลล้างมือที่ผสมสารสกัดโหระพามีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทั้ง 3 สายพันธ์ุ