นวัตกรรมโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คเพื่อดูดซับแอมโมเนีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮานีฟ มูซอ, ชาฟาอัต คอลออาแซ, ซาฟิน อามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธี จุ้งลก, มารีแย อาแวหะโละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงงานฉบับนี้เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพการดูดซับแอมโมเนียของโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็ค และเพื่อพัฒนาสูตรโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คที่เหมาะสมที่สุด พบว่า การดูดซับจะเพิ่มขึ้นเมื่อโฟมยางพารามีความหนาแน่นน้อยลง ร้อยละการดูดซับจะคงที่เมื่อใช้โฟมยางพาราที่มีความหนาแน่นเดียวกัน ร้อยละของการดูดซับแอมโมเนียของโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คและโฟมยางพาราปกติเท่ากับ 92.21 ± 2.42 และ 34.12± 1.43 ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่าโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คสามารถดูดซับแอมโมเนียได้มากกว่าโฟมยางพาราปกติอย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) เนื่องจากคาร์บอนแบล็คมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับสารเคมี และจากการศึกษาสูตรโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คที่เหมาะสมที่สุดพบว่าโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คที่มีความหนาแน่นอยูในช่วง 0.33-0.40 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จะสามารถดูดซับแอมโมเนียได้มากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คในการเป็นตัวดูดซับแอมโมเนีย และสูตรโฟมยางพาราเสริมคาร์บอนแบล็คที่เหมาะสมที่สุด

คำสำคัญ: คาร์บอนแบล็ค : แอมโมเนีย : โฟมยางพารา