การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Porphyromonas gingivalis โดยสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากสำหรับคนที่มีภาวะกลิ่นปากและเป็นโรคปริทันต์อักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มาริษา พันธุ์สมบูรณ์, อารยา อารีย์, พีรณัฐ บุญปากดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริกานต์ น้อยก้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรีย Porphyromonas gingivlis ของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิง ได้แก่ ขิง ข่า กระชาย ศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากพืชวงศ์ขิงและศึกษาความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากพืชวงศ์ขิง โดยเตรียมสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงนำมายับยั้งแบคทีเรีย โดยวิธี disc diffusion เลือกอัตราส่วนที่น้อยที่สุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาจากการ ทำซ้ำ 3 ครั้ง ข้อมูลแสดงเป็น ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ one-way analysis ผลการทดลองพบว่าค่า ความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย (MIC) ของขิง และกระชายมีค่า เท่ากับ 12.5 mg/ml และข่ามีค่า เท่ากับ 25 mg/ml ตามลำดับ ความเข้มข้นของสารในระดับต่ำสุดที่สามารถฆ่าแบคทีเรีย (MBC) พบว่า ขิงและกระชายมีค่า เท่ากับ 50 mg/ml และข่ามีค่า มากกว่า 50 mg/ml การศึกษาประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก ในการยับยั้งแบคทีเรียของพืชวงศ์ขิงพบว่าผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากกระชายมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียดีที่สุดน้ำยาบ้วนปากมีขนาดเคลียร์โซน เท่ากับ 1.2±0.08 cm.และยาสีฟันเท่ากับ1.033±0.04 cm.การศึกษาคุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ พบว่าปริมาณสารสำคัญ Alkaloid พบในขิงและข่า Flavonoid พบในขิงข่าและกระชาย Terpenes พบในขิง การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดของน้ำยาบ้วนปากคือ ขิง มีค่าเฉลี่ย IC50 เท่ากับ 6.16±0.16 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดของยาสีฟันคือ ขิง ค่าเฉลี่ย IC50 เท่ากับ 2.34±3.31 ศึกษาความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่ดีที่สุดคือ ขิง มีค่าเฉลี่ย 4.46±0.73 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ดีที่สุดคือ ขิง มีค่าเฉลี่ย 4.70±0.50 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในครั้งนี้คือได้ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากจากพืชวงศ์ขิงเพื่อแก้ปัญหาผู้มีภาวะกลิ่นปากและโรคปริทันต์อักเสบ