การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อรา (Trichomycete fungi) ที่พบในทางเดิน อาหารของตัวอ่อนแมลงริ้นดำ บริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวลัย ดาบทอง, พรรณนภา กำปั่นทองคำ, จิรวรรณ มีศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริกานต์ น้อยก้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัย เพื่อศึกษาชนิดของตัวอ่อนแมลงริ้นดำที่เป็นโฮสต์ของเชื้อรา (Trichomycete fungi) ในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อศึกษาชนิดของเชื้อรา (Trichomycete fungi) และเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อราแต่ละชนิดในทางเดินอาหารของตัวอ่อนแมลงริ้นดำในบริเวณลุ่มแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีผลต่อการพบชนิดของเชื้อ (Trichomycete fungi) เนื่องจากการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อราที่พบในระบบทางเดินอาหารของตัวอ่อนแมลงริ้นดำในจังหวัดกาญจนบุรียังมีอยู่น้อยมาก จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ควบคุมและจัดการกับจำนวนประชากรของแมลงริ้นดำที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ในอนาคต ขั้นตอนของการศึกษา มีการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจะใช้ขวดเก็บตัวอย่างจะบรรจุด้วยแอลกอฮอล์ 70 % ให้เต็มขวดและใช้ forcep คีบ ตัวอ่อนแมลงริ้นดำ จากนั้นวัดปัจจัยทางกายภาพ ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้เครื่องวัดความเร็ว กระแสน้ำ (Flow meter) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (YSI 85) เครื่องระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS รุ่น Gramin etrex legend H) เครื่องวัดอุณหภูมิและ ความชื้น (Thermo-Hygrometer) สมุดบันทึก กระดาษเลเบล นำไปติดกับขวดเก็บตัวอย่างเพื่อระบุ สถานที่และตลับเมตรเพื่อใช้วัดความกว้างของลานน้ำและความลึกของน้ำการจำแนกชนิดของแมลงริ้นดำจะใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ และการจำแนกชนิดของเชื้อราใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์เหล่านี้ คือ เข็มเขี่ย (needle) จะใช้เขี่ยตัวอ่อน แมลงริ้นดำที่อยู่ในจานเลี้ยงเชื้อ (Petri dish) และใช้หลอดหยด (dropper) ในการหยดแอลกอฮอล์ 70 % เพื่อแช่ตัวอ่อนแมลงริ้นดำไม่ให้แห้งการคำนวณค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) การประเมินความชุกชุมของชนิดของแมลงริ้นดำที่พบภายในพื้นที่ศึกษา ดัดแปลงจากสูตรของ Pettingill (1969) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1) สามารถอธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและจัดจำแนกชนิดของตัวอ่อนแมลงริ้นดำได้ 2) สามารถอธิบายลักษณะสัณฐานวิทยาและจัดจำแนกชนิดกลุ่มของเชื้อราที่พบในทางเดินอาหารของตัวอ่อนแมลงริ้นดำในลุ่มแม่น้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี 3) สามารถหาความสัมพันธ์ของแมลงริ้นดำและเชื้อราได้