การยกระดับวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาทำเป็นนวัตกรรมแผ่นฟิล์มเซลลูโลสดูดซับคลอรีนและโลหะหนักบนดินดาวอังคารสำหรับนักบินอวกาศและโลกในอนาคต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธิดา มีทองพูล, รวินท์วรดา รักษา, นารีกาญจน์ ขันทีท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริกานต์ น้อยก้อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยครั้งจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเซลลูโลสจากใยมะพร้าว ใยข้าวโพด ใยสับปะรด เปลือกถั่วและเปลือกส้มโอ สามารถดูดซับคลอรีนและโลหะหนักได้แตกต่างกันและเพื่อศึกษาความสามรถในการดูดซับคลอรีนและโลหะหนักในดินของแผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมาจากเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันอวกาศมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก นักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น เรื่อย ๆ เพื่อที่จะนําไปสํารวจสิ่งที่อยู่นอกโลกเช่น ดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ และจากการสํารวจของนักวิทยาศาสตร์ทำให้พบกับดาวอังคาร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เนื่องจากดาวอังคารมีลักษณะที่คล้ายโลก แต่สิ่งที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนดาวอังคารให้เหมาะแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้นแต่เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์หลัก ๆ มาจากการทำการเกษตร ทางผู้วิจัยจึงสนใจที่จะบำบัดดินดาวอังคาร โดยการนำวัสดุเหลือทิ้งที่มีเส้นใยเซลลูโลสในปริมาณสูง ได้แก่ ใยมะพร้าว ใยข้าวโพด ใยสับปะรด เปลือกถั่วและเปลือกส้มโอ มาทดลองเพื่อเลือกวัสดุที่ดูดซับได้ดีที่สุด โดยดูจาก 1) ผลของความเป็นกรดด่างเริ่มต้น 2) ผลของความเข้มข้นของสารละลายเริ่มต้น 3) ผลของระยะเวลาในการดูดซับ 4) การดูดซับแบบไหลต่อเนื่องในระบบคอลัมน์แบบชั้นตรึง (Fixed bed column) จากนั้นนำ เปลือกเหลือทิ้งจากวัสดุในท้องถิ่น มาสกัดเซลลูโลส ขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม ในอัตราส่วนระหว่าง สารสกัดเซลลูโลส : สารก่อฟิล์ม 3:1 2:1 1:1 3:3 3:2 2:1 1:0 0:1 8 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 5 ซ้ำ จากนั้นนำไปศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับคลอรีนและโลหะหนักในดิน ของแผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมา และทำการวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของข้อมูล (Mean) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) ไม่เกินร้อยละ 10 และวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพการดูดซับคลอรีนและโลหะหนักจากดินดาวอังคารและแผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้น การศึกษาแผ่นเซลลูโลสในการดูดซับคลอรีน แคดเมียม ตะกั่วและทองแดง ร่วมกัน ถูกเปรียบเทียบโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองตัวแปร หรือแฟกเตอร์ (factors) การศึกษาครั้งนี้ทำให้ได้รู้ประสิทธิภาพในการดูดซับคลอรีนและโลหะหนักจากเซลลูโลสที่ทำมาจาก ใยมะพร้าว ใยข้าวโพด ใยสับปะรด เปลือกถั่วและเปลือกส้มโอ และได้รู้ประสิทธิภาพในการดูดซับคลอรีนและโลหะหนักในดินของแผ่นฟิล์มที่พัฒนาขึ้นมาจากเซลลูโลสจากวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่น