การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัชชวนันทร์ คอนแก้ว, พีรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

แมนรักษ์ เปรมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย ทำให้คณะผู้จัดทำสนใจที่จะทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแนวโน้มการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงรายด้วยการศึกษาจากปัจจัยต่างๆที่มีผลเกี่ยวข้องทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก และนำแบบจำลองที่ได้ไปเทียบกับข้อมูลจริง และทดสอบความแม่นยำของแบบจำลอง เพื่อสามารถนำแบบจำลองไปใช้ในการเป็นแนวทางในการควบคุมโรคไข้เลือดออกในอนาคตได้