การสร้างแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนภาษา Dart

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ไว่ เจีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสร้างแอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนภาษา Dart (Mobile Application Easy Dart) นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่น Easy Dart แก่บุคคลที่สนใจภาษา Dart แต่ไม่มีพื้นฐานในการเขียนภาษา Dart มาก่อน โดยนำภาษา Dart ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่ผลิตขึ้นมาไม่นานและได้รับความสนใจในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับ framwork ที่ชื่อว่า Flutter เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นแบบ Native Application ที่ใช้ได้ในระบบปฏิบัติการ Android ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับพื้นฐานในการเขียนภาษา Dart ให้มีความทันสมัยและเข้าใจได้ง่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ