การสร้างเเละประเมินประสิทธิภาพหมึกปากกามาร์คเกอร์จากสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรวุฒิ ไทยเหนือ, พอฤทัย นิลชน, ณิชภาพร บุญเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ ปัญญะโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หมึกปากกกาเคมีมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ สีสังเคราะห์ ตัวทำละลายเเละสารเติมเเต่ง ซึ่งส่วนประกอบนี้เป็นสารเคมีที่อันตรายเเละส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์หากได้รับเข้าสู่ร่างกายในระยะเวลานานหรือปริมาณที่มากขึ้น ดังนั้นหมึกจากสีธรรมชาติที่เป็นอันตรายน้อยกว่ามาก จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยเเละลดความเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหมึกปากกามาร์คเกอร์จากสีธรรมชาติ 2)เปรียบเทียบค่าความเเตกต่างของสีมาตราฐานกับสีตัวอย่าง 3)เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานหมึกจากสีธรมมชาติกับหมึกปากกาเคมี ซึ่งผู้จัดทำได้เปลี่ยนส่วนประกอบในหมึกปากกเคมีทั้งหมดให้ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยทำสารสีทั้งหมด 4 สี จากผงสีธรรมชาติจากอัญชัน ขมิ้น ฝากและมะเกลือเเทนสีสังเคราะห์ โดยใช้เอทิลแอลกอฮอล์เป็นตัวทำละลาย เเละมีโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต โซเดียมคลอไรด์ เเละสารละลายเจือจางของเเคมเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารเติมเเต่ง เมื่อนำส่วนผสมมาผสมกันเเล้วนั้นจะนำไปทดสอบค่าความเเตกต่างของสีมาตราฐานกับสีตัวอย่างด้วยเครื่องColor meter เเล้วจึงนำไปทดสอบด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อวัดสีการสะท้อนแสงของสเปกตรัมในช่วงความยาวคลื่นที่มองเห็น ซึ่งแต่ละตัวจะไวต่อความยาวคลื่นแตกต่างกันไป แปลงไปเป็นค่าสีระบบต่างๆได้ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของหมึกปากกามาร์คเกอร์จากสีธรรมชาติกับหมึกปากกาเคมี โดยมีการทดสอบคุณสมบัติ คือ การซึมของหมึก ความเเห้งเร็วของหมึก