การหาผลเฉลยทั่วไปของโจทย์ปัญหาลำดับจำกัดและอนุกรมจำกัดสำหรับลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิษฐา วรพิพัฒน์สกุล, เปรมสุดา เฟื่องรอด, พนภรณ์ เอียดน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัลอามีน สะมาแอ, โสภาพรรณ ทองคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนราธิวาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาค้นคว้าแนวทางใหม่ในการคิดคำนวณเกี่ยวกับการหาอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตและอนุกรมคณิต โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการหาคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ และผลลัพธ์ที่ได้จะมีคำตอบที่ถูกต้อง