การลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญพงศ์ รัตนพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพศิน เสาวรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้จัดทำได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชคือปัญหาค่าไฟโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันค่าใช้จ่ายต่างๆก็มีมูลค่าสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และการใช้พลังงานไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และยังเป็นโรงเรียนประจำจึงทำให้มีค่าไฟมากกว่าโรงเรียนทั่วไป ซึ่งค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้อาจมีผลกระทบต่องบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน ผู้จัดทำจึงต้องการที่จะแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช โดยจะใช้วิธีการสำรวจข้อมูลจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและหาแนวทางการแก้ไขในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเป็นกรณีไปเพื่อเป็นการช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนวิยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช