การยับยั้งเชื้อราRhizoctoniasolaniโดยใช้สารคาเฟอีนจากใบชาอัสสัม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภารัตน์ ทองปรีชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ขันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อ้างอิงจากบทความวิจัยของคุณศิรประภา ชัยเนตรและคุณรุ่งนภา เขียววิจิตร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani (R. solani) โดยใช้สารคาเฟอีนที่ได้จากเปลือกกาแฟอาราบิก้าที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน พบว่าสารคาเฟอีนที่ได้จากเปลือกกาแฟอาราบิก้า มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา R solani ได้ดีกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ P<0.01)

เนื่องจากงานวิจัยกล่าวว่าคาเฟอีนธรรมชาติ (Natural caffeine) จากใบชา Camellia Sinensis ผ่านกระบวนการสกัดจนได้คาเฟอีนธรรมชาติ ≥ 98% ซึ่งมีคาเฟอีนมากกว่ากาแฟในปริมาณที่เท่ากัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani (Rsolani) โดยใช้สารที่ชื่อว่าคาเฟอีนซึ่งนำมาจาก Camellia Sinensis var. assamica โดยชนิดของต้นชาคือชาอัสสัมที่มีอยู่มากในภาคใต้ที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน ดำเนินการทดลองโดยการนำเชื้อรา R. solani มาเพาะเลี้ยงในระดับห้องปฏิบัติการ โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอที่ผสมสารคาเฟอีนที่ได้จากCamellia Sinensis var. assamica จากชาอัสสัมที่ความเข้มข้นของคาเฟอีน เท่ากับ 20 40 60 และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึง การพัฒนาวิธีการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา R. solani ที่มุ่งเน้นการใช้สารจากธรรมชาติอย่างคาเฟอีนจากCamellia Sinensis var. assamica ในทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ