การศึกษาการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora palmivora สาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าในพืชเศรษฐกิจของไทย ด้วยการใช้โอโซนและการต่อยอดสู่นวัตกรรมเครื่องกำเนิดโอโซนแบบพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริกา พรหมเกิด, นพรดา ศรีจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี, นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโรครากเน่าโคนเน่าในพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นสาเหตุมาจากเชื้อรา Phytophthora palmivora ทำให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการกำจัดปริมาณมากและใช้ในระยะเวลานานในการยับยั้งเชื้อรา โดยสารเคมีจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง รวมไปถึงตัวของผู้บริโภคอีกด้วยและเกษตรกรยังต้องมีรายจ่ายในการซื้อสารเคมีในจำนวนมากและการใช้สารเคมีในระยะเวลานานอาจทำให้พืชดื้อยาได้ คณะผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดในการนำโอโซน ซึ่งไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการควบคุมเชื้อราในพืชเหล่านี้ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีและรายจ่ายของเกษตรกร อีกทั้งหลังจากที่โอโซนเข้าทำปฏิกิริยากับเชื้อราเสร็จแล้ว ​โอโซนจะคืนสภาพเป็นออกซิเจน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งมีชีวิต โดยคณะผู้จัดทำจะนำผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเครื่องกำเนิดโอโซนแบบพกพา ซึ่งมีตัวเครื่องขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาไปได้สะดวกทุกที่ แต่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ครอบคลุมตามบริเวณที่ผู้ใช้งานต้องการและมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง