การพัฒนาลูกแป้งสําหรับย่อยสลายพลาสติก PLA จากเชื้อรา Aspergillus terreus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏธริกานต์ บุญแก้ว, กัญญาณัฐ ทองอยู่, ภาคิน คุณยศยิ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิวรรธน์ สุทะณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยประสบปัญหาขยะมูลฝอยจำนวนมาก โดยข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า มีขยะพลาสติกประมาณร้อยละ 12 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด

หรือประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการกลับไปใช้ประโยชน์ประมาณปีละ 0.5 ล้านตัน (ร้อยละ 25) ส่วนที่เหลือ 1.5

ล้านตัน (ร้อยละ 75) ซึ่งพลาสติกร้อยละส่วนใหญ่เป็น PLA plastic (Polylactic acid) ซึ่งเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้ง

เดียว(Single-use plastics) เป็นหลัก อาทิ ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหาร เช่น กล่อง จาน ช้อน มีด ส้อม ตะเกียบ แก้ว

น้ำ ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้ง ถุงหูหิ้ว ถุงใส่กล่อง เป็นต้น ซึ่งเป็นพลาสติกชนิดที่นิยมใช้อยู่แพร่หลาย และไม่มีการ

นำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยวิธีการกำจัดขยะส่วยใหญ่ มักจะกำจัดด้วยวิธี การเผาในเตาเผา

( Incineration ) หรือการฝังกลบ(Sanitary Landfill ) ซึ่งวิธีการที่นิยมคือการฝังกลบ เป็นวิธีการที่ส่งผลเสีย

ค่อนข้างมากและใช้เวลามาก เพราะการฝังกลบเป็นการนำขยะมาเทกองลงในหลุมดินเป็นชั้น ๆ และบีบอัดลงใน

ดิน พอสะสมมากขึ้นก็ก่อให้เกิดผลเสียมลภาวะทางอากาศ ทั้งส่งกลิ่นเหม็นและสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม

Aspergillus terreus เป็นเชื้อรา(รา) ที่สามารถพบได้ทั่วโลกในดิน และเมื่อไม่นานมานี้ได้ค้นพบว่า

A terreus สามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้ ทั้งนี้ยังเป็นเชื้อราที่แพร่หลายในสภาพอากาศที่อบอุ่น เช่น ภูมิภาค

เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน นอกเหนือจากการตั้งอยู่ในดินแล้วยังพบ A. terreus ในแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นพืชและฝุ่นที่

ย่อยสลาย A terreus มักใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิดกรดอินทรีย์ที่สำคัญ เช่น กรดอิทาโคนิก

ซึ่งในดินนั้นมีเชื้อรา Aspergillus terreus ที่สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยสลายแป้งได้ซึ่งเป็นหนึ่ งใน

ส่วนประกอบของ PLA plastic ผู้จัดทำโครงงานจึงเล็งเห็นต่อปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของ

เชื้อรา Aspergillus terreus ให้มีประสิทธิภาพและ สามารถย่อยพลาสติก PLA ได้ ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น โดยทำ

ให้อยู่ในรูปแบบของลูกแป้ง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ในรูปแบบที่ง่าย ซึ่งไม่สร้างมลพิษส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม