การพัฒนาวิธีการตรวจจับไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพงศ์ ลิ้มชวพันธนกุล, ธนภัทร ศรีสุโคตร, ณัฐวุฒิ ประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรวัฒน์ ยามสุข, สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาและพัฒนาวิธีการพัฒนาวิธีการตรวจจับไฟป่าโดยใช้เทคนิคobject detection