ประกายกาญจน์ โรจน์ชารี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประกายกาญจน์ โรจน์ชารี, นิธิวดี ยายะ, ธมนวรรณ ศรีกันธา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัตร อ้ายแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลับเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคเหนือ การสูญเสียคุณภาพของลูกพลับหลังจากการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรเป็นปัญหาอย่างมาก ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าทำลายผลผลิตที่เกิดจากแมลงและเชื้อรา ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาของเชื้อราที่เกิดขึ้นในลูกพลับที่ทำให้พลับเสียคุญภาพ จึงต้องการที่จะศึกษาคุณภาพของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและเปลือกส้มที่มีสรรพคุณในการช่วยยับยั้งเชื้อรา โดยทำการทดลองโดยการสกัดสารสำคัญจากเปลือกมังคุดและสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้ม จากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราที่พบในลูกพลับ โดยสังเกตบริเวณ clear zone ที่เกิดขึ้น