ประสิทธิภาพการกันน้ำของเชลแล็กที่ได้จากครั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติชญา ขันตี, น.ส.เสมอปลาย จันธิมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาประสิทธิภาพการกันน้ำของแชลแล็กที่ได้จากครั่ง มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 1.ต้องการทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของครั่ง 2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการกันน้ำของแชลแล็กจากครั่งกับแชลแล็กสำเร็จรูป 3.เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์แทนการใช้สารเคมีและ 4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ครั่ง ซึ่งวัตถุประสงค์มีสาเหตุมาจาก ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์สารแชลแล็กเคลือบไม้ที่มีขายตามท้องตลาดนั้นเมื่อนำมาใช้งานโดยการทาสีไม้ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำจากไม้ไปจนถึงการนำแชลแล็กไปเคลือบไม้ผนังบ้านต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปแล้วประสิทธิภาพการกันน้ำของแชลแล็กลดลงและสีของไม้จางลง จึงอยากหาวิธีการแก้ไขเพื่อยืดเวลาการใช้งานของแชลแล็กไปให้ได้นานที่สุด และในแนวทางการแก้ปัญหานี้เราได้สังเกตุเห็นว่าครั่งมีคุณสมบัติในการกันน้ำได้และสามารถเป็นโซเวนท์ที่ผสมเข้ากับส่วนผสมของแชลแล็กได้ โดยมีวิธีการเตรียมครั่ง 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การหลอมครั่งให้เป็นแผ่น ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำของครั่ง ขั้นตอนที่ 3 การทำแชลแล็ก และขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบประสิทธิภาพระหว่างแชลแล็กจากครั่งกับแชลแล็กสำเร็จรูป