น้ำหมักชีวภาพจากบัวตองยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและบำรุงดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชารีย์ ธะนะตัน, ทับทิม ทองดวง, ชุติมา กาวิจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง น้ำหมักชีวภาพจากบัวตองยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชและบำรุงดิน

Fertilizer and Weed Control from Bioextract of Mexican Sunflower (Tithonia diversifolia)

มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพจากต้นบัวตองที่สามารถยับยั้งการงอก การเจริญเติบโตของวัชพืชและสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ 2.เพื่อลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชและลดการปนเปื้อนของสารเคมีในดินและสิ่งแวดล้อม โดยทำการทดลองในลักษณะที่นำบัวตองมาทำเป็นน้ำหมัก และตรวจสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.น้ำหมักชีวภาพจากบัวตองสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ 2.ปลอดภัยต่อเกษตรกร และลดสารเคมีปนเปื้อนในดิน 3.เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถผลิตน้ำหมักจากบัวตองที่มีราคาต่ำกว่าสารเคมีกำจัดวัชพืชตามท้องตลาด