แก๊สชีวภาพเเละการบำบัดน้ำจากถังดักไขมัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมรรัตน์ เหมือนงาม, ขนกพร ก้าวสมบูรณ์, ธัญชนก รอดสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานครั้งนี้ เป็นการทำโครงงานเกี่ยวกับการทำเเกีสชีวภาพจากไขมันและการบำบัดน้ำที่ได้จากถังดักไขมัน โดยถังดักไขมันจะเเบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้เเก่

ส่วนเเรกคือถังดักไขมันเเละคัดเเยกน้ำออกจากไขมัน ส่วนที่สอง คือส่วนที่เป็นการบำบัดน้ำ โดยส่วนนี้จะรับน้ำจากถังในส่วนเเรกมาทำการบำบัดด้วยการการเติมOxygen เข้าไป

ในน้ำทำการบำบัดและกรองน้ำด้วยถ่านก่อนปล่อยลงสุ่ตามะรรมชาติ ส่วนที่สาม คือส่วนที่ทำการหมักเเก๊สีวภาพ โดยจะนำไขมันที่ได้จากถังเเยกปล่อยตามท่อสู่เรือนหมักเเกีส

ดดยจะใช้ระยะประมาณ 2 เดือนในการหมักเเก๊สชีวภาพ ดดยการตรวจสอบน้ำ จะใช้การหาค่า DO BOD pH ST

ผลที่ได้คือ เเก็สชีวภาพมีประสิทธิภาพมากพอที่จะทำการหุงต้มได้ เเละน้ำสามารถปล่อยสู่ธรรมชาติ โดยมีค่า pH เป็น กลาง เเบะค่า ST BOD และ DO อยู่ในปริมาณที่สามารถทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตได้