เรขาคณิตและการลดรูปอย่างเป็นระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพลงภัสสร ผ่องศิริ, เฉลิมศักดิ์ ปิ่นวิเศษ, ณัชชา วงษ์จันนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรขาคณิตและการลดรูปอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ซ้อนกันอย่างเป็นระบบตามที่กำหนดให้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่ซ้อนกันอย่างเป็นระบบ

ตามที่กำหนดให้ โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ในการคำนวณ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบทั่วไประหว่างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

โดยวิธีการศึกษา จะดำเนินการสองวิธีหลักคือ วิธีการคำนวณด้วยมือโดยใช้ทฤษฏีบทต่างๆและสูตรการคิดพื้นที่รูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน และวิธีการคำนวณโดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อดูความสัมพันธ์ของการลดรูปอย่างเป็นระบบ ผลการดำเนินการ คณะผู้จัดทำได้ สูตรสำเร็จในการคำนวณการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตด้านเท่ามุมเท่าที่ซ้อนกันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ พื้นที่ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า รูปเจ็ดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าและรูปแปดเลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า

การนำเสนอผลการดำเนินการในรูปแบบรูปเล่ม ที่มีการแสดงความสัมพันธ์และสูตรสำเร็จในการคำนวณการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตด้านเท่ามุมเท่าที่ซ้อนกันอย่างเป็นระบบ ตามที่กำหนดให้ และ ในรูป GSP ที่สามารถปรับเลื่อนด้านต่างๆของรูปเรขาคณิตเพื่อดูความสัมพันธ์ได้ รวมถึงสูตรที่เขียนบรรยายไว้โดย จะเปรียบเทียบระหว่างการคำนวณโดยใช้สูตรและคำนวณด้วยโปรแกรม