ศึกษาประสิทธิภาพในการช่วยประสานตัวของเส้นใยโปรตีนจากไหมด้วย Polyvinyl Alcohol

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ, กัญญ์วราภรณ์ เชื้อจันอัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เส้นไหมเป็นที่ต้องการมากทั้งในไทยและต่างประเทศเพราะเส้นไหมมีคุณสมบัติอย่างหลากหลายไม่เพียงด้านสิ่งทอเพียงเท่านั้น แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง สารเติมแต่งในอาหาร และเครื่องดื่ม ทั้งด้านการแพทย์ ปัจจุบันไหมไฟโบรอินได้ถูกนำไปใช้ในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อมากขึ้น และพบว่าไหมไฟโบรอิน ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์กระดูก เซลล์ผิวหนัง หรือเซลล์ประสาท เป็นต้น ด้วยคุณสมบัติอันหลากหลายเหล่านี้ ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะย่อยขนาดของเส้นไหมให้มีอนุภาคขนาดเล็กในระดับนาโน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น