การเพิ่มประสิทธิภาพ ผงสับปะรดหมักเนื้อหมูด้วยแบคทีเรีย Bacillus subtilis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กณิศา หนูจันทร์, ณิชมน ทะอินทร์, นิรมล เพชรรัตน์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา คำจีนะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผงสับปะรดให้ดียิ่งขึ้นด้วย Bacillus subtilis โดยจะคัดแยก Bacillus subtilis จากผงถั่วเน่าโดยวิธี Streak-Plate Technique และแยกเชื้อให้บริสุทธิ์โดย Pour – plate technique หลังจากนั้นนำอาหารที่มี Bacillus subtilis บริสุทธิ์มาผสมกับสับปะรดและนำมาทำเป็นผง ซึ่งมีการทดสอบประสิทธิภาพการหมักเนื้อหมูที่เพิ่มขึ้นของผงสับปะรดที่มี Bacillus subtilis ด้วยการเปรียบเทียบความนุ่มของเนื้อที่ได้จากการหมักด้วยผงสับปะรดธรรมดากับผงสับปะรดที่มี Bacillus subtilis ในเวลาที่กำหนดแล้วนำเนื้อหมูที่หมักไว้มาทดสอบด้วยเครื่อง texture analysis วิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับระยะเวลาการเปลี่ยนรูป ที่ได้จากการทดสอบด้วยเครื่อง texture analysis เมื่อวัดค่าแรงกดทะลุได้น้อยแสดงว่าเนื้อจะมีความนุ่มมาก