การเปรียบเทียบแทนนินสกัดจากพืชท้องถิ่นในการเป็นสารช่วยย้อมสีเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ บุญแรง, นนทิวา ชลยุทธ, ปาริฉัตร ใจพลแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับจุลชีววิทยามากขึ้นในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนทำให้ต้องมีการหาอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทดลองในระดับชั้นมัธยมศึกษามีการเรียนจุลชีววิทยาเกี่ยวกับเซลล์ที่ค่อนข้างมาทำให้ต้องมีการใช้สีย้อมเซลล์ที่เป็นสีสังเคราะห์ เช่น Safanin o, Touldoine Blue, Sudan III เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ทดลองได้เช่น หากใช้สีไม่ระวังสีอาจหยดและทำให้เซลล์ติดสีได้หรืออาจเกิดปัญหาทางเดินหายใจ การใช้สีย้อมจากธรรมชาติเข้ามาทดแทนในการใช้สีย้อมสังเคราะห์ก็จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้แต่สีย้อมจากธรรมชาติอาย้อมแล้วได้คุณภาพของความเข้มสีได้น้อยสีที่ย้อมอาจไม่ทนทานหรือเกิดการติดสีน้อยติดได้แค่บ้าส่วน ดังนั้นการที่จะทำให้สีติดสิ่งที่ย้ออมได้ดียิ่งขึ้นต้องใช้สารเคมีที่เรียก มอร์แดนท์ มาช่วยในการทำให้สีติดมากยิ่งขึ้น

ลำไย ใบชาและกากกาแฟ เป็นพืชที่นิยมปลูกและนำมาเแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างกันอย่างแพร่หลายในทุกภูมิภาคลำไย ใบชาและกากกาแฟ ได้ถูกนำไปบริโภคทั้งแบบสดและนำไปแปรรูปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่โรงงานอุตสาหกรรมได้สร้างสรรค์มาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ในการบริโภคแบบสดและนำไปแปรรูปแต่ละครั้งได้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก เช่น แก่นเมล็ดลำไย ใบชา กากกาแฟ ในวัสดุเหลือทิ้งเหลือนี้มีสารชนิดหนึ่งคือ แทนนิน(Tannin) ซึ่งเป็นสารประกอบโพลีฟนิลชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิดมีโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อนมีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาดดังนั้นสารแทนนินจึงพบมากในพืชที่มีรสฝาดแทนนินสามารถสกัดด้วยการบดพืชที่แห้งแล้วให้ละเอียดแล้วนำมาต้มเพื่อให้ได้สารสกัดหยาบแทนนินออกมาหลังจากนั้นวัดปริมาณแทนนิน จากการตกตะกอนโปรตีนอีกทั้งแทนนินยังเป็นสารพัดประโยชน์สามารถใช้เป็นตัวช่วยทำให้สีย้อมเซลล์จากธรรมชาติติดเซลล์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยสามารถทดสอบได้จากนำแทนนินสกัดที่อยู่ในรูปผงมาทำให้เป็นสารละลายและนำไปใช้เป็นมอร์แดนท์ควบคู่กับสีย้อมจากธรรมชาติแล้วดูค่าความเข้มสีที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง RGB

การศึกษาครั้งนี้มีความเป็นไปได้ที่จะนำสกัดแทนนินจากวัสดุเหลือทิ้งของผลไม้มาทำเป็นมอร์แดนท์ในการทำให้สีย้อมเซลล์ติดเซลล์ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบและวัดปริมาณสารสกัดแทนนินและจัดทำสารสกัดแทนนินในรูปของผงแทนนินสกัดและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง มอร์แดนท์ที่มาจากแทนนินกับมอร์แดนท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่าสามารถใช้ได้ดีกว่า