การเพิ่มประสิทธิภาพถังดักไขมันด้วยวัสดุดูดซับจากกาบมะพร้าวผสมฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปณิธินันท์ ชัยภูวนารถ, ขวัญข้าว ยารังษี, สิริกัลยา สีเขียว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน, สุณัฐชา โนจิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถังดักไขมัน โดยการใช้วัสดุดูดซับที่ทำจากกาบมะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงาน และเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก มีโครงสร้างที่ช่วยในการดูดซับสูง ผสมกับฟางข้าว เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นใย มีราคาถูกและหาได้ง่าย มาดูดซับไขมันประเภท Emulsion ที่เกิดจากการล้างทำความสะอาดไขมันและน้ำมันที่ติดอยู่กับภาชนะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการใช้น้ำยาล้างจานที่ไปลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้ไขมันละลายปนในน้ำมากขึ้น และในกระบวนกำจัดไขมันในน้ำของถังดักไขมันก็ไม่สามารถกำจัดไขมันประเภท Emulsion นี้ออกได้ ทำให้น้ำที่ถูกระบายจากถังดักไขมันส่งผลกระทบต่อระบบบำบัดน้ำเสีย คือทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียล้มเหลวเนื่องจากจะมีไขมันเข้าไปเกาะที่ Bio film มากขึ้นจนจุลินทรีย์ในระบบไม่สามารถทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งสกปรกได้ และอาจทำให้แหล่งน้ำมีไขมันปนเปื้อน เป็นเหตุผลให้เกิดการคิดทำวัสดุดูดซับจากวัสดุที่มีอยู่แล้วโดยการนำกาบมะพร้าวมาปั่นให้ได้เส้นใย ผสมกับเส้นใยฟางข้าวที่ได้การการปั่นละเอียดเช่นกัน ในอัตราส่วนต่างๆ และศึกษาทดลองหาอัตราส่วนของเส้นใยกาบมะพร้าวและฟางข้าวที่สามารถดูดซึมน้ำมันได้มากที่สุด จากนั้นจะใช้ส่วนของเส้นใยของกาบมะพร้าวผสมฟางข้าวมาทดลองโดยเน้นให้วัสดุมีคุณสมบัติ Hydrophobic คือคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ชอบน้ำ ที่จะทำให้วัสดุไม่จับกับน้ำ และคุณสมบัติคล้ายฟองน้ำซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวที่เหมาะสม ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับแรงตึงผิวจะทำให้ไขมันจับกับวัสดุมากและดียิ่งขึ้น