การผลิตฉนวนความร้อนจากขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์มาดา ฤทธิลัน, อนันตญา มีมา, ภาณุวัฒน์ เข็มเพลีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจิตรา คันธารส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการผลิตฉนวนความร้อนอย่างแพร่หลาย รวมไปถึงมีการนาโฟมมาผลิตเป็นฉนวนกันความร้อน เนื่องจากโฟมมีลักษณะเป็นช่องว่างเล็ก ๆ อยู่ภายในซึ่งเหมาะกับการผลิตฉนวนความร้อนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อกรดและด่าง นาหนักเบา แข็งแรงและสามารถคงสภาพเดิมได้เมื่อโดนนาหรือความชื นแต่ข้อเสียคือมีจุดหลอมเหลวต่าหากโดนอุณหภูมิร้อนจัดอาจทาให้เปลี่ยนสภาพ เมื่อโฟมหลอมเหลวและเปลี่ยนสภาพอาจมีสารตกค้างที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ อีกทั งโฟมยังใช้เวลาในการย่อยสลายมากซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะผู้จัดทาจึงทดลองผลิตฉนวนความร้อนโดยใช้ขนมปังที่มีโครงสร้างและลักษณะภายในคล้ายกับโฟม ทั งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนของฉนวนความร้อนจากขนมปัง แทนการใช้โฟมที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

ผลการทดลอง พบว่า ขนมปังจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนดีที่สุดเมื่ออบขนมปังให้ไหม้ในอุณหภูมิมากกว่า 175 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยสามารถวัดได้จากอุณหภูมิของวัตถุที่ถูกทดสอบด้วยฉนวนความร้อนจากขนมปัง เมื่อสัมผัสวัตถุผ่านฉนวนความร้อนจากขนมปังจะมีความร้อนน้อยกว่าการสัมผัสวัตถุแบบปกติ วัดอุณหภูมิวัตถุที่มีการใช้ฉนวนความร้อนจากขนมปังจะได้อุณหภูมิอยู่ที่ 71 องศาเซลเซียส เมื่อสัมผัสกับวัตถุปกติวัดอุณหภูมิได้ 82 องศาเซลเซียส ดังนั นสรุปได้ว่าฉนวนความร้อนจากขนมปังสามารถป้องกันความร้อนได้