การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศร์ พรมดีมา, อัจฉราวดี พัวพรหมยอด, แพรวศุภางค์ เดชบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคที่มีสารเคมีมากมายที่ปะปนมาตามอาหารต่างๆที่เรารับประทาน การที่คนจะหันกลับมาบริโภคผักที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์มีมากจำนวนมากขึ้นเนื่องจากการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีที่มีผลเสียต่อสุขภาพ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่รักสุขภาพ ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีได้มีแปลงผักไฮโดรโปนิกส์ที่ขาดการดูแลผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญจึงคิดที่จะสร้างระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อพัฒนาแปลงผักไฮโดโปรนิกส์ที่โรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีคุณค่าที่สุด โดยระบบสมาร์ทฟาร์มของพืชไฮโดรโปนิกส์มีการใช้ระบบน้ำวนซึ่งเป็นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้นำกลับมาใช้ใหม่ แล้วยังมีการใช้น้ำอัดอากาศเข้าในระบบช่วยทำให้พืชเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้น มีการใช้แสงสีม่วงในตอนกลางคืนเพื่อเร่งการเจริญของพืชด้วย