การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและชีวมวลด้วยเครื่องผลิตปุ๋ยหมักระดับนาโน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิธาน ธีโรภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักโดยนำเศษอาหาร และเศษชีวมวลที่เหลือจากการทำการเกษตรด้วยเครื่องหมักปุ๋ยระดับนาโน โดยชีวมวลที่เลือกใช้ได้แก่ซังข้าวโพดและรากไม้ยางพารา นำมาผสมกับเศษอาหารในอัตราส่วน 2:1 โดยมวลแล้วนำไปศึกษาคุณสมบัติของปุ๋ย ได้แก่ อัตราส่วนระหว่าง C และ N, ความชื้น, pH และขนาดอนุภาค พร้อมทั้งนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ก่อนที่จะนำไปทดสอบด้วยการปลูกกับต้นอ่อนทานตะวัน และศึกษาการขึ้นรูปเม็ดปุ๋ยโดยมี 2 เงื่อนไขหลักคือ การขึ้นรูปโดยใช้ตัวผสาน และการขึ้นรูปโดยไม่ใช้ตัวผสานเพื่อนำไปศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมของปุ๋ยที่ถูกอัดเม็ดแล้วต่อไป