การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มในรูปแบบแผ่นเรียบ แบบหลุม และแบบลอนลูกฟูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิศา ศรีแก้ว, บัวชมพู ทองประสิทธิ์, กนกพร สนธิเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา สุขทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มในรูปแบบแผ่นเรียบ แบบหลุม และแบบลอนลูกฟูก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์มน้ำมันแบบแผ่นเรียบ แบบหลุม และแบบลอนลูกฟูก โดยวิธีประดิษฐ์แผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยปาล์ม ผลการศึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน