การศึกษารูปแบบการวางตัวของก้อนทรายของประชากรปูทหาร (Dotilla wichmani) ณ หาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุเดช จันทร์ทอง, กัญญาภัทร เจียมพงศ์ไพศาล, วัชราธร คำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา สุขทิพย์, วีระศักดิ์ ไพศาลธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษารูปแบบการวางตัวของก้อนทรายของประชากรปูทหาร (Dotilla wichmani) ณ หาดนพรัตน์ธารา จ.กระบี่ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ปี 2560 ในช่วงน้ำลง จากการศึกษาได้สัณฐานวิทยาและขนาดของปูทหาร ที่ออกมาจากรูปูในแต่ละ quadrat จำนวน15 ตัว พบว่ามีความยาวสูงสุดของกระดองโดยเฉลี่ย 5.76 ±1.00 มิลลิเมตร และมีลักษณะของกระดองค่อนข้างกลมคล้ายกับหมวกของทหาร ก้ามจะโค้งลงเข้าหาลำตัว ลำตัวมีสีเทาและสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของนงนุช ปี 2557 เมื่อวัดสภาพแวดล้อมของชายหาดพบว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำทะเลเท่ากับ 29.06 ± 0.11 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศเหนือพื้นทรายเท่ากับ 27.62± 0.37 อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใต้พื้นทรายที่ลึกลงไป 5 เซนติเมตร เท่ากับ 27.3 ± 0.45 ความชื้นเฉลี่ยของอากาศอยู่ในระดับ 1 และความชื้นของพื้นทรายอยู่ในระดับ 7.1 (ระดับ 1-3 แห้ง ระดับ 4-7 ปกติ และระดับ 8-10 เปียก) เมื่อศึกษาพฤติกรรมการเดินและกินอาหารโดยการสุ่มนับรูปูในแต่ละ quadrat ขนาด 1x1 เมตร ด้วยการวาง transect line ในบริเวณชายหาดที่มีผู้คนสัญจรผ่านน้อย จำนวน 9 quadrat โดยการสังเกต บันทึกผล โดยการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอ พร้อมทั้งจับเวลา ตั้งแต่ปูทหารเริ่มออกจากปากรู จนกระทั่งปิดปากรู พบว่ารูปแบบการวางตัวของก้อนทราย มีรูปแบบคล้ายรัศมีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 97.41 และรูปแบบเป็นวงมีค่าเฉลี่ยร้อยละ2.59 ผลการศึกษาเบื้องต้นครั้งนี้นับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของปูทหารชนิดนี้ได้มากขึ้น และอาจคาดคะเนความอุดมสมบูรณ์ของสารอาหารในบริเวณหาดทรายแห่งนั้นๆ