การเปรียบเทียบอัตราส่วนสารสกัดจากพืชและสัตว์ที่มีผลต่อการงอกของรากข้าวสังข์หยด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณชกมล เกตุแก้ว, สิริกร บุญธีระเลิศ, ปิยะนุช หมื่นสุรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีระศักดิ์ ไพศาลธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างสารสกัดที่ได้จากพืชและสัตว์ที่มีผลต่อการงอกของรากข้าวสังข์หยด มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อศึกษาอัตราการบอกของรากข้าวสังข์หยดโดยใช้สารที่ได้มาจากพืชและสัตว์ 2.เพื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของรากข้าวสังข์หยดที่ใช้สารสกัดที่ได้จากพืชและสัตว์ 3.เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาสมของปริมาณเมล็ดข้าวสังข์หยด : สารสกัดที่ดีที่สุดซึ่งได้มาจากการทดลอง วิธีการดำเนินการนำสารากัดจากพืชและสีตว์มาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่ต่างกันแล้วนำเมล็ดข้าวสังข์หยดมาแช่ในสารสกัดแล้วสังเกตและบันทึกผลการทดลอง

ผลการดำเนินงานจากการทดลองเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการเร่งการงอกของรากข้าวสังข์หยดจากสารละลายที่/ด้จากพืชและสัตว์พบว่า สารละลายที่ได้จากพืชสามารถเร่งการงอกของรากข้าวได้ดีที่สุดและอัตรา่วนที่เหมาสมจ่อการงอกของรกข้าวคือ อัตราส่วนของสารสกัดต่อน้ำ ในอัตราส่วน 1:3 เพราะรากของข้าวมีความยาวมากที่สุดและมีปริมาณเมล็ดที่งอกรากทั้งหมด 7 เมล็ด ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลาง ดังนั้นสารสกัดที่ได้จากพืชซึ่งมีอัตราส่วนสารสกัดต่อน้ำ คือ 1:3 ถือเป็นสารที่สามารถเร่งการงอกของรากข้าวสังข์หยดที่ดีที่สุดที่ได้จากการทดลองนี้