อุปกรณ์เร่งการถนอมอาหาร การทำไข่เค็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวัฒน์ ชำนิธุระการ, รัตติกานต์ ถนอมภูมิ, ธันยธร อุมายี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริพล เหมือนพะวงศ์, ฐรินดา สังยาหยา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง อุปกรณ์เร่งการถนอมอาหาร การทำไข่เค็ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเร่งการถนอมอาหาร การทำไข่เค็ม ย่นระยะเวลาในการทำไข่เค็ม ยืดอายุการเก็บของไข่ ที่เหลือจากการบริโภคสด ซึ่งไข่เค็มที่ได้สามารถเก็บไว้บริโภคนานประมาณ 1 เดือน โดยทำการทดลงคือ บรรจุไข่สดลงอุปกรณ์ช่วยเร่งไข่เค็ม จำนวน 10 ฟอง โดยผสมเกลือ 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 3 ลิตร และบรรจุความดันลมบรรจุไว้ภายในอุปกรณ์เข้าไป 30 , 50 , 70 บาร์

ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตไข่เค็มโดยอาศัยความดันจะเป็นกรรมวิธีที่ใช้ลดระยะเวลาในการผลิต จากการผลิตไข่เค็มจากไข่เป็ด โดยอาศัยความดันใช้เวลาน้อยลงเพียง 2-3 วัน จากเดิม 21 วัน โดยที่มีต้นทุนต่ำและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์โดยทางคณะผู้จัดทำ

จากการทดลองพบว่า บรรจุไข่สดลงอุปกรณ์ช่วยเร่งไข่เค็ม จำนวน 10 ฟอง โดยผสมเกลือ 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 3 ลิตร และบรรจุความดันลมบรรจุไว้ภายในอุปกรณ์เข้าไปจำนวน 30 บาร์ ใช้เวลา 3 วัน จำนวน 50 บาร์ ใช้เวลา 5 วัน จำนวน 70 บาร์ ใช้เวลา 7 วัน