อุปกรณ์แยกขดยากันยุง 3 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑากร โลหะจินดา, ฟิรดา ปังหลีเส็น, ชนิดาภา ถาวรานันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง อุปกรณ์แยกขดยากันยุง 3 in 1 ( Equipment mosquito coils 3 in 1) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถแยกขดยากันยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการแยกขดยากันยุง และยังสามารถแยกขดยากันยุงได้ถึง 3 ชนิด จากการทดลองเปรียบเทียบความสามารถ การแยกขดยากันยุงยี่ห้อช้าง พบว่าการแยกขดยากันยุงโดยใช้มือเปล่าใช้เวลาเฉลี่ย 17.94 วินาที ส่วนการแยกขดยากันยุงด้วยสิ่งประดิษฐ์ใช้เวลาเฉลี่ย 5.87 วินาที ซึ่งน้อยกว่าการแยกด้วยมือเปล่าเฉลี่ย 12.07 วินาที การแยกขดยากันยุงยี่ห้อไปกอน พบว่าการแยกขดยากันยุงโดยใช้มือเปล่าใช้เวลาเฉลี่ย 19.84 วินาทีส่วนการแยกขดยากันยุงด้วยสิ่งประดิษฐ์ใช้เวลาเฉลี่ย 5.89 วินาที ซึ่งน้อยกว่าการแยกด้วยมือเปล่าเฉลี่ย 13.95 วินาที การแยกขดยากันยุงยี่ห้อห่านฟ้า พบว่าการแยกขดยากันยุงโดยใช้มือเปล่าใช้เวลาเฉลี่ย 17.84 วินาทีส่วนการแยกขดยากันยุงด้วยสิ่งประดิษฐ์ใช้เวลาเฉลี่ย 5.69 วินาที ซึ่งน้อยกว่าการแยกด้วยมือเปล่าเฉลี่ย 12.65 วินาที ดังนั้นการแยกขดยากันยุงด้วยอุปกรณ์แยกขดยากันยุง 3 in 1 ทำเวลาได้ดีว่าการแยกขดยากันยุงด้วยมือ เนื่องจากการแยกด้วยเครื่องโดยเครื่องมีกลไกในการทำงานโดยอาศัยแรงเฉือนซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการแยกมีมากกว่าการแยกด้วยมือ