อุปกรณ์เก็บหอยหลักไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สีนาราน ฮะปาน, ฮัซวานี สูเด็น, วิลาสินี สุขสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัดลี ดือราซอ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการประดิษฐ์อุปกรณ์เก็บหอยหลักไก่ เพื่อเปรียบเทียบการขุดหาหอยและดึงหอยออกดินโคน โดยการทดลองในการจับเวลา 3 นาที โดยใช้ช้อนขุดหาหอย และดึงหอยออกจากทราย สังเกตว่าในระยะเวลาที่กำหนดสามารถขุดและดึงหอยออกจากดินโคนได้กี่ตัว จากนั้นนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบกันว่าวิธีและการใช้อุปกรณ์ชนิดใดที่สามารถใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วกว่ากัน

ทำให้ทราบว่าจากการทดลองการเปรียบเทียบจำนวนหอยทีเก็บได้จากการใช้อุปกรณ์เก็บเปลือกหอย 2in1 กับช้อน พบว่าการใช้อุปกรณ์จะเก็บได้จำนวนเยอะกว่าการใช้ช้อน