วัสดุดูดซับเหล็กฟลอริก (Fe3+) ในน้ำเสียสังเคราะห์จากเส้นใยเซลลูโลสของใบหัวไชเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วลีพร ทองน่วม, ศลิษา ไชยสิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการสังเคราะห์เส้นใยเซลลูโลสจากใบหัวไชเท้าและการดูดซับเหล็กฟลอริก(Fe3+)ในน้ำเสียสังเคราะห์ ทำได้โดยการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากใบหัวไชเท้า จากนั้นทดสอบความสามารถในการดูดซับเหล็กฟลอริก(Fe3+) พบว่าปริมาณเส้นใยเซลลูโลสที่ได้คิดเป็นร้อยละ 13.66 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำเส้นใยเซลลูโลสที่สังเคราะห์ขึ้นมาทดสอบการดูดซับปริมาณเหล็กฟลอริก(Fe3+)ในน้ำเสียสังเคราะห์ พบว่าสามารถดูดซับเหล็กฟลอริก(Fe3+)ได้และประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักทั้งสองขึ้นอยู่กับปริมาณของเซลลูโลสฟอสเฟตที่ใช้ในการดูดซับ