ประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อแบตทีเรียจากฝ่ามือและบนใบหน้าจากสารสกัดจากใบหูกวางอายุต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กษิดิศ ประจงบัว, ณภัทร เจริญกิจ, สรวิชญ์ เฉลิมพลประภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียจากฝ่ามือหรือบนใบหน้า ทำได้โดยการเก็บใบหูกวางที่อายุต่าง ๆกัน (ใบอ่อน/ใบแก่) มาตากแห้งและสกัดโดยการต้ม จากนั้นนำสารสกัดจากใบหูกวางที่มีความเข้มข้นต่าง ๆกันไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมเชื้อแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงจากฝ่ามือและจากบนใบหน้าว่าจะมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างไรซึ่งผลที่ได้จะสามารถประยุกต์ใช้ สารสกัดจากใบหูกวางที่มีอายุใบและความเข้มข้นเหมาะสมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ใช้ฆ่าเชื้อที่มือหรือลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบนผิวหน้าได้ในอนาคต