ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้สาร สกัดแทนนินจากใบหูกวาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะทัศน์ ฉิมพล, วรภัทร พฤกษ์ทยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในคลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการการสกัดสารแทนนินจากใบหูกวาง ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากคลองแม่ข่าโดยใช้สารสกัดแทนนนินจากใบหูกวางเป็นสารสร้างตะกอน ศึกษาผลของสารกัดแทนนินจากใบหูกวางในน้ำต่อคุณภาพน้ำ และศึกษาการยับยั้งแบคทีเรียในน้ำเสียโดยใช้สารสกัดแทนนนินจากใบหูกวาง โดยทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารแทนนิน ปัจจัยที่ทำการศึกษา ได้แก่ ชนิดของตัวทำละลายคือ น้ำ สารละลายเอทานอลเข้มข้น 50% v/v และเอทานอลบริสุทธิ์ อุณหภูมิ 30 ºCและ 50º C ระยะเวลาในการสกัด 10, 30 และ 60 นาที และปริมาณใบหูกวาง 1, 5, 10, 15, และ 20 กรัม การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของสารแทนนินที่สกัดได้ เทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิกเทียบกับสารละลายมาตรฐานกรดแทนนิก วิเคราะห์ปริมาณแทนนินที่สกัดได้จากใบหูกวางโดยใช้เทคนิคยูวี -วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรีเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานกรดแทนนิก เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยเก็บน้ำเสียจากคลองแม่ข่าในเขตเทศบาล อ.เมือง จ. เชียงใหม่ มาตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำได้แก่ สี กลิ่น อุณหภูมิ ความขุ่น ค่าการนำไฟฟ้า ค่า pH ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD ) ของแข็งละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS) และของแข็งแขวนลอย (SS) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารสกัดแทนนินเป็นสารสร้างตะกอนเปรียบเทียบกับการใช้สารส้มโดยวิธีจาร์เทสต์ นำสารสกัดแทนนินจากใบหูกวางความเข้มข้น เท่ากับ ‭500 1000 1500 2000‬ และ 2500 mg/L ใส่ลงในถังน้ำที่มีน้ำเสียจากคลองแม่ข่าขนาด 10 ลิตร โดยให้ความ กำหนดทำซ้ำสามซ้ำ สุ่มตักน้ำตัวอย่าง 1 ลิตร เพื่อนำไปวิเคราะห์โดยทำการทดลอง 28 วัน โดยคุณภาพน้ำที่จะทำการวัดทุกวัน คือ การวัดค่าอุณหภูมิ ด้วยเทอร์โมมิเตอร์ การวัดค่า pH ของน้ำ ด้วยเครื่อง pH meter และการวัดค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำ ด้วยเครื่อง DO meter โดยคุณภาพน้ำที่จะทำการวัดทุกสัปดาห์ คือการวัดค่าแอมโมเนียในน้ำ การศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียมาทดสอบเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการเลี้ยงเชื้อ ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทดลอง มาประมวลผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิเคราะห์หาจำนวน ร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยจากการทดลองกับค่ามาตรฐานด้วยสถิติ One Sample T-test