บล็อกคอนกรีตประสานปูพื้นผสมเปลือกลำไย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์หทัย ศรีจันทร์, สุรดา โสภณจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนิยมใช้อิฐบล็อกประสานปูพื้นปูภายนอกอาคาร ปูทางเดินเท้า ปูพื้นที่เอนกประสงค์เพิ่มมากขึ้นแต่ราคาของบล็อกคอนกรีตประสานปูพื้นมีราคาค่อนข้างสูง มีน้ำหนักมาก ดังนั้นโครงการนี้จึงต้องการศึกษาหาวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นมาประยุกต์ผสมเป็นมวลรวมผลิตบล็อกคอนกรีตประสานปูพื้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต น้ำหนักเบา และสอดคล้องกับการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิัง ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดนำวัสดุเหลือทิ้งในท้องถิ่นคือเปลือกลำไยจากครัวเรือนและจากโรงงานอบลำไยแห้งมาผสมแทนทรายเป็นมวลรวมผลิตบล็อกคอนกรีตประสานปูพื้นเนื่องจากเปลือกลำไยอบแห้งมีน้ำหนักเบา บดเป็นผงได้สามารถแทรกในช่องว่างระหว่างหินกับคอนกรีตได้ดี โดยทำการศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน : เปลือกลำไย ทีสามารถนำมาอัดเป็นบล็อกคอนกรีตแล้วไม่แตกร้าว เนื้อแน่น เมื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำ การต้านทานแรงอัด แล้วมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับบล็อกคอนกรีตประสานปูพื้นมาตรฐานทั่วไปและสามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้จริง