Simplex Method ทางรอดเกษตรกรไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐผกา เกตุแก้ว, ภัคจีรา จรุมเครือ, วิรัญชนา ซ้ายขวัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง“Simplex Method ทางรอดเกษตรกรไทย” เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคาของปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมันที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมัน ไปประกอบการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งเพื่อนำหลักการในการเปรียบเทียบและการเลือกใช้ปุ๋ยใส่ปาล์มน้ำมันไปเป็นแนวทางในการเลือกใช้ปุ๋ย ในการบำรุงปาล์มน้ำมันช่วงอายุต่างๆ และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสม ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลและร่วมกันวิเคราะห์ โดยใช้ระเบียบวิธีของ Simplex Method พบว่าในปัจจุบันการเลือกซื้อปุ๋ยสำหรับใส่ปาล์มน้ำมัน อายุ3 ปี จำนวน 300 ต้น โดยให้ได้แร่ธาตุอาหารหลักทั้ง ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P2O2)และโพแทสเซียม (K2O2) ครบตามที่ปาล์มน้ำมันควรจะได้รับ โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเกษตรกรควรซื้อปุ๋ย รวมทั้งผู้ทางผู้จัดทำโครงงานได้ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ จนทำให้ได้สูตรในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อช่วยในการคำนวณหาจำนวนปุ๋ยที่จะใช้ใส่ปาล์มน้ำมัน ให้ได้แร่ธาตุอาหารครบตามต้องการ แม้ว่าในอนาคตที่ราคาปุ๋ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถใช้สูตรหรือวิธีการดังกล่าวในการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนปุ๋ย ทั้งนี้ได้จัดทำเป็นคู่มือการเลือกใช้ปุ๋ยสำหรับการบำรุงปาล์มน้ำมันเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนเท่าไรโดยเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยน้อยที่สุด ทั้งนี้วิธีการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนด้านปุ๋ย ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับต่อไป