Food Web

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ หนูวิไล, สินีนาฏ กลิ่นทอง, เกศราภรณ์ เกษสุริยงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “Food Web” มีเป้าหมายของโครงงานเพื่อใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในสายใยอาหารของระบบนิเวศป่าชายเลน และเพื่อวิเคราะห์และจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับสายใยอาหารของระบบนิเวศป่าชายเลนและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและควบคุมการจับสัตว์น้ำบริเวณป่าชายเลนให้มีความสมดุลและยั่งยืน

โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสายใยอาหารในระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งมีความซับซ้อนมากและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ทั้งแหล่งอาหาร แหล่งป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในการอนุรักษ์และช่วยให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศป่าชายเลนยังคงอุดมสมบูรณ์นั้น จากการศึกษาพบว่า ปู เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้บริโภค เศษใบไม้ กิ่งไม้ที่ล่วงหล่นจากต้นไม้ในป่าชายเลน เพื่อส่งต่อพลังงานให้กับผู้บริโภคหรือสิ่งมีชีวิตลำดับต่อไป ซึ่งเห็นได้จากเมทริกซ์แทนการบริโภคโดยตรงและโดยอ้อม