ปลูกพืชด้วยคณิต พลิกชีวิตเกษตรกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยนภัทร หนูชู, ฐิตาภา มุณี, เกวลิน ทองชุมนุม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิสุทธิ์ คงกัลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ปลูกพืชด้วยคณิต พลิกชีวิตเกษตรกร” มีเป้าหมายเพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเกี่ยวกับการกำหนดระยะในการเพาะปลูก ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดกับพื้นที่ที่ใช้ในการเพาะปลูกโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ พื้นที่ ฟังก์ชันพื้นและฟังก์ชันเพดาน แบบรูปและความสัมพันธ์ และทฤษฎีบทพีทาโกรัส มาช่วยวิเคราะห์ รวมทั้งเพื่อจัดทำเป็นคู่มือการวางแผนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ในการเผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ