ต้นแบบเครื่องปรับค่า pH ในน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัณทิมา สงชู, ปริยา รัตนพิบูลย์, ณัฐนรี รักการ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องปรับค่า pH ในน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการใช้โปรแกรม Arduino IDE ป้อนคำสั่งลงในบอร์ด Arduino ที่ใช้ควบคุมการทำงาน