ถุงเพาะชำยางพาราผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิประภา เพิ่มสนาม, ญารวี สืบพงค์, สุดาวดี คงภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนีย์ ธรรมทักษ์, พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องถุงเพาะชำจากยางพาราผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว (กุ้งขาว: Litopenaeus vanmamer) มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไคโตซานที่สกัดได้จากเปลือกกุ้งขาว แบบสดและแบบสุก เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของถุงเพาะชำจากยางพาราที่ผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาวและไม่ผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว และเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้งที่ปลูกในถุงเพาะชำจากยางพาราผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้งขาว