ต้นแบบของแบบจำลองอุปกรณ์รดน้ำผักสวนครัวแบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐริกา ทำเผือก, ปารณัท ลานนท์, ปริญดา คชสงคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพัฒน์ ขวัญนิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างต้นแบบของแบบจำลองอุปกรณ์รดน้ำผักสวนครัวแบบอัตโนมัติ

  2. เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมการทำงานต้นแบบของแบบจำลองอุปกรณ์รดน้ำผักสวนครัวแบบอัตโนมัติ